HURUF HAMZAH

Pengertian Huruf Hamzah

Menurut Wikipedia adalah Hamzah yang ditulis dalam bahasa arab: مزةْه َال,
al-Hamzah) adalah salah satu huruf arab yang melambangkan vokal A, I, U a
Hamzah juga merupakan awal huruf abad pertama kali diucapkan dalam bahasa
arab. Tidak ada perlakukan yang membedakan huruf hamzah dengan huruf-huruf
yang lainnya. Semuanya sama. Yang membedakan hanya urutannya saja.

Jenis-Jenis Hamzah

Bila dilihat dari konteks tertentu, huruf hamzah ini dibagi menjadi dua macam,
yaitu hamzah Qatha (hamzah yang diucapkan dalam keadaaan apapun) dan
Hamzah Washal (Hamzah yang terkadang diucapkan, kadang tidak). Mari kita
bahas satu persatu.

Hamzah Qatha

Ulama Ahli Qura menyebutkan tentang hal ini,

Hamzah huruf
“Hamzah yang dapat diucapkan selamanya, baik di permulaan kalimat maupun di
tengah-tengahnya”.
Jadi hamza Qatha adalah hamzah yang tetap dibaca, mau diposisi apapaun. Qatha
artinya terputus, jadi yang dimaksud dengan Hamzah Qatha adalah Hamzah yang
terputus.

Dalam Mushaf Utsmani, tanda Hamzah Qatha adalah adalah tulisan (ء (pada huruf
alif. Jika alif berharakat fathah dan dhammah, maka (

أ َأ ( ُdi atas, tetapi jika alif

berharakat kasrah, maka ( إِ) nya di bawah alif.

Hamzah Washal

Adapun Hamzah washal adalah hamzah yang tersambung. Hamzah ini harus
dibaca jika di awal kalimat dan tidak dibaca ketika ditengah kalimat. Para Ahli
Qurra menyatakan :

washal hamzah
“Hamzah yang tampak diucapkan jika di awal kalimat, tetapi tembus (tidak
tampak) jika disambung dengan huruf lain”

Dalam Mushaf Utsmani, tanda hamzah Wahsal tidak ada harakatnya, bahkan
ada yang memakai tanda seperti huruf shad. Untuk lebih jelasnya perhatikan
gambar dibawah ini :

huruf hamzah

Dalam gambar diatas ada tanda diatas huruf Alif. Itulah tanda hamzah Washol.
Adapun cara hamzah washal adalah sebagai berikut :
a. Dibaca Dhommah, jika huruf ketiga adalah Dhommah
b. Dibaca kasroh, jika huruf ketiga adalah Kasroh
c. Dibaca Fathah, jika huruf ketiga adalah Kasroh

huruf hamzah

Itulah artikel tentang huruf hamzah dan pembagiannya. Semoga bermanfaat.